مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> مقامات محلي و پليس پاکستان روز شنبه اعلام کردند در يک بمب گذاري انتحاري در شهر چهارسده در شمال غرب پاکستان يک تن از نيروهاي پليس کشته شد و هشت نفر ديگر از جمله دو نظامي زخمي شدند.
"> يک کشته و 8 زخمي در انفجارشمال غرب پاکستان