روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> روزنامه گاردين نوشت: تحريم نفتي ايران زير سوال رفته و بي تاثير است."> گاردين: تحريم نفتي ايران بي تاثير است