سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> سردبير پايگاه خبري المنار فلسطين تاکيد کرد نشست اخير در دوحه پايتخت قطر با عنوان «قدس»، دامي براي نابودي مسئله فلسطين بود.
"> المنار: نشست دوحه دامي براي آرمان هاي فلسطين