خبرنگار الجزيره در تهران گفت : انتخابات نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيامي از ايران به غرب بود.


"> الجزيره: انتخابات در ايران پيامي به غرب بود