وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> وزير امور خارجه عصرامروز با وزير انرژي آفريقاي جنوبي ديدار و درخصوص راههاي بسط و گسترش روابط فيمابين گفتگو و تبادل نظرکرد. "> توسعه روابط ايران و آفريقاي جنوبي