وزير نيرو گفت :پس از ساماندهي بازار ارز و سکه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بصورت جدي در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت."> اجراي مرحله دوم يارانه ها پس از ساماندهي بازارارز و سکه