ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> ستاد انتخابات استان تهران نتايج مقدماتي انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات را به اين شرح اعلام کرد.
"> آخرين نتايج انتخابات تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات