معاون اول رئيس جمهور با اشاره به ضرورت تشديد نظارت‌ها و کنترل بر وضع بازار در ايام پاياني سال گفت: فضا بايد به گونه اي باشد که هيچ کس به خود اجازه ندهد به دنبال گرانفروشي و سوء استفاده‌ در شب عيد باشد.

"> تشديد نظارت‌ها و کنترل بر وضع بازار در ايام پاياني سال