يک روزنامه نگار و فعال ضدجنگ در آمريکا تصريح کرد؛  برخلاف کشورهاي خاورميانه، آل سعود حامي ديکتاتوري بحرين در سرکوب مردم اين کشور است.
"> آل سعود حامي سرکوب مردم بحرين