رسانه هاي چين اعلام کردند : انتشار ذرات سرب از کارخانه هاي اين کشور و آلودگي هوا، به مسموميت دست کم صد و شصت کودک منجر شد."> مسموميت بيش از 160 کودک چيني با ذرات سرب