قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> قانونگذاران فدراسيون بين المللي فوتبال ( فيفا ) روز شنبه قانون استفاده از فناوري تشخيص عبور توپ از خط دروازه و ورود زنان با حجاب اسلامي به زمين بازي را به تصويب رساندند."> موافقت فيفا با ورود زنان محجبه به زمين فوتبال