وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


">

وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد : دولت براي تکميل 140 طرح بزرگ نيمه تمام صنعتي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد ، منابع ارزي و ريالي اختصاص داده است.


"> اعتبار 4و نيم ميلياردي دولت براي تکميل 140 طرح صنعتي