يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> يک کارشناس آمريکايي با اشاره به دست نشانده بودن بيشتر کشورهاي خاورميانه تصريح کرد ايران تنها کشوري در منطقه است که در آن انتخابات برگزار مي شود.
"> ايران تنها کشورخاورميانه که در آن انتخابات برگزارميشود