رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> رييس مرکز شماره گذاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو به علت افزايش تقاضاي خدمات شماره گذاري جهت تعويض پلاک در روزهاي پاياني سال خبرداد."> افزايش ساعت کاري مراکز تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو