انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليت هاي انقلابي خود را عليه رژيم آل خليفه تشديد مي کنند و براي شرکت در تظاهرات جمعه آينده آماده مي شوند.


"> انقلابيون بحريني فعاليتهايشان را تشديد مي کنند