شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي گزارش داد، ميزان مشارکت مردم ايران در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي بيش از حد انتظار بود.
"> بي‌بي‌سي‌عربي:مشارکت در انتخابات ايران فراتر از انتظار