وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> وزير آب و برق پاکستان از اغاز انتقال 70 مگاوات برق از جمهوري اسلامي ايران به پاکستان خبر داد. 
"> آغاز انتقال برق از ايران به پاکستان