هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

">

هيأت امر به معروف عربستان با بيان اينکه پادشاه اين کشور نقش اين هيأت را در شهر جده به کلي از بين برده است اعلام کرد : اين شهر به کلوپ خوشگذراني شاهزاده هاي خاندان حاکم تبديل شده است.

"> شهر جده کانون لهو و لعب خاندان آل سعود