دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

">

دبيرکل حزب الله لبنان در همايش « اعلام قدس به عنوان پايتخت فلسطين ، اعراب و مسلمانان» با تجليل از مقام والاي حضرت امام خميني (ره) و جمهوري اسلامي به خاطر حمايت هميشگي از قدس شريف، تاکيد کرد : تنها راه آزادسازي قدس ، جهاد و مبارزه مسلحانه است.

"> حزب الله: جهاد، تنها راه آزادسازي قدس