مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> مردم روسيه براي انتخاب رئيس جمهور جديدشان به پاي صندوق هاي راي رفتند. از مجموع 143 ميليون نفر جمعيت روسيه حدود 110 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن هستند.
"> 110ميليون نفر واجد شرايط راي دادن در روسيه