رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

">

رئيس شوراي اصناف گفت : با تخصيص بسته حمايتي هدفمندي يارانه ها ، وام با سود 14 درصد در اختيار واحدهاي صنفي قرار مي گيرد که اين ميزان تسهيلات به 40 تا 50 هزار واحد صنفي اعطا خواهد شد.

"> وام 14 درصدي به 40 تا 50 هزار واحد صنفي