40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> 40 طرح در گيلان فردا با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد که با بهره برداري از اين طرح ها براي هزار و 778 نفر شغل ايجاد مي شود."> فردا؛ افتتاح 40 طرح در گيلان با حضور رئيس جمهور