وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور گفت: تاکنون 190 نماينده نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده‌اند؛ 60 نماينده نيز براي انتخاب 30 نفر به دور دوم راه يافته‌اند."> وزير کشور: تاکنون 190 نماينده مجلس نهم مشخص شده‌اند