بودجه 9 هزار و يکصد ميليارد توماني سال 91 شهرداري تهران پس از يک ماه بررسي در کميسيون ها و صحن علني شوراي شهر، امروز به تصويب نهايي رسيد."> تصويب بودجه 9100 ميليارد توماني شهرداري تهران