رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد : شركت هاي بيمه براي پرداخت خسارت ، بدون مراجعه به مراجع قضايي ، آماده هستند.
"> پرداخت خسارت بيمه، بدون مراجعه قضايي