جمعيت ملي حقوق بشر عربستان سعودي روز يکشنبه در گزارشي شمار زندانيان و بازداشت شدگان سياسي در زندانهاي اين کشور را حدود چهار هزار و چهارصد نفر اعلام کرد."> هزاران زنداني سياسي در عربستان