کنست رژيم صهيونيستي تصميم دارد، از چند کشور عربي، به ويژه عربستان سعودي به دليل اخراج يهوديان خسارت بگيرد.
"> غرامت خواهي رژيم صهيونيستي از عرب ها !