شوراي وزيران دولت کنگو اعلام کرد انفجارهاي روز يکشنبه در يک انبار مهمات متعلق به نيروهاي مسلح در شهر برازاويل که بيش از 146کشته و 1500 زخمي برجاي گذاشت، به علت اتصالي در جريان برق و سپس آتش سوزي در محل حادثه بوده است.
"> آتش سوزي ناشي ازاتصال برق دليل اصلي انفجارهاي برازاويل