محمد تقي آل ابراهيم مدرس دانشگاه هاي اردبيل، رساله دکتري خود را به دانشمندان شهيد هسته اي ايران تقديم کرد. "> تقديم رساله دکتري به دانشمندان شهيد هسته اي