در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> در دانشکده اي هندي، زنان بي سواد مهارتهاي فني را عملي مي آموزند."> هند؛ کسب مهارت در دانشکده بي سوادها