رئيس سازمان تسهيلات سفرهاي نوروزي کشورگفت: 5 هزار جشن در نوروز 91 در شهرهاي کشور برپا مي شود.
"> برپايي 5 هزار جشن در نوروز 91