رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> رئيس‌جمهور حضور باشكوه قشرهاي مختلف مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را نشانگر عزم راسخ و اعتقاد عميق به انديشه‌ها و آرمان‌هاي متعالي انقلاب اسلامي و موجب يأس و نا اميدي دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامي برشمرد و از ملت عزيز ايران، همه دست‌اندركاران برگزاري انتخابات و رسانه ملي تشكر و قدرداني كرد.


"> حضور مردم درانتخابات موجب يأس بدخواهان انقلاب شد