آمار تلفات بدترين تصادف قطار در لهستان طي دو دهه گذشته به 16 کشته و 58 زخمي رسيد.
"> 74 کشته و زخمي در حادثه قطار درلهستان