چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي با معرفي برگزيدگان و اهداي 9 نشان عالي تجسمي به کار خود پايان داد.
"> برگزيدگان جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر