نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> نفت خام آمريکا امروز با سي و هشت سنت افزايش به يکصد وهفت دلار وهشت دهم سنت در هر بشکه رسيد.
"> افزايش قيمت نفت خام