محور هراز در استان مازندران به علت بارش شديد برف، کولاک و نبود ديد کافي از ساعت 7 و 45 دقيقه امروز مسدود شد.
"> برف همچنان راهها را مي بندد