سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> سي و چهارمين رئيس فدراسيون فوتبال ايران امروز با راي 75 عضو مجمع اين فدراسيون انتخاب خواهد شد و از ميان علي کفاشيان، عزيزالله محمدي و حسين قريب يک نفر سکان پرطرفدار ترين رشته ورزشي کشور را بر عهده خواهد گرفت.
"> انتخاب رئيس جديد فدراسيون فوتبال، امروز