نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> نخستين جلسه علني مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات مجلس نهم و پس از تعطيلي 25 روزه با حضور 196 نفر از نمايندگان آغاز شد.
"> آغاز به کار مجلس هشتم بعد از انتخابات