العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> العالم  اعلام کرد : بيست و يک نفر از نيروهاي پليس عراق در درگيري مسلحانه در غرب اين کشور کشته شدند.
"> کشته شدن 21 نيروي پليس عراق در شهر کوت