بانک ملت از فردا، ده هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري با نرخ سود علي الحساب 20 درصد ساليانه منتشر مي کند."> انتشار10 هزار ميليارد ريال گواهي سپرده،فردا دربانک ملت