پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان اعلام کرد : يک موشک بالستيک با برد کوتاه و با قابليت حمل کلاهک هسته اي را با موفقيت آزمايش کرده است.
"> پاکستان يک موشک با برد کوتاه را آزمايش کرد