خط توليد انبوه نخستين داروي ضد سرطان تزريقي با حضور رئيس جمهور در رشت به صورت نمادين رونمايي شد.
"> رونمايي از خط توليد داروي ضد سرطان تزريقي