رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> رئيس جمهور 39 طرح را در گيلان بطور همزمان از طريق ويدئو کنفرانس افتتاح کرد.
"> بهره برداري از 39 طرح در گيلان باحضور رئيس جمهور