کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه ‌کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
"> قرائت گزارشي درباره تحقيق و تفحص از تربيت بدني