وزير راه و شهرسازي گفت :  92هزار واحد مسکوني مهر در استان گيلان ساخته شده است.
"> ساخت 92 هزار مسکن مهر در گيلان