پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ايران به دانش فني ساخت پيل هاي سوختي حرارت بالا که مي تواند حدود 60 درصد انرژي مواد سوختي را در واکنش شيميايي به برق توليد کنند، دست يافتند.
"> ساخت پيل سوختي حرارت بالا با بازدهي 2 برابر