وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشکي با بيان  رتبه اول  ايران در توليد دارو در منطقه گفت: بيش از 96 درصد داروها را در داخل کشور توليد مي کنيم.
"> توليد بيش از 96 درصد دارو در داخل کشور