براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
">  براثر طوفان و گرد باد سهمگين دست کم پنجاه نفر در پنج ايالت امريکا بر اثر طوفان جان خود را از دست داده اند.
"> تلفات طوفان در چند ايالت امريکا به 50 نفر رسيد