مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس شوراي اسلامي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را درباره ازدواج مجدد مردان حذف کرد.
"> مجلس؛ حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان