نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حدود صلاحيت دادگاه خانواده را براي رسيدگي به امور و دعاوي مشخص کردند.
"> مجلس؛ تعيين حدود صلاحيت دادگاه خانواده